Taborowski Maciej, Glosa do wyroku TS z dnia 3 września 2009 r., C-2/08

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2011
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku TS z dnia 3 września 2009 r., C-2/08

1.Wstęp

W kontekście sprzecznych z prawem unijnym definitywnych rozstrzygnięć sądowych TS sięga z biegiem lat w coraz większym stopniu do mechanizmu zasady pierwszeństwa prawa UE. Ta strukturalna zasada prawa unijnego jest, w swym klasycznym kształcie, regułą kolizyjną, umożliwiającą usunięcie sprzeczności pomiędzy prawem krajowym i prawem wspólnotowym w procesie stosowania prawa. Jeżeli przepis prawa krajowego jest nie do pogodzenia z prawem UE, w konkretnej sprawie pierwszeństwo w wewnętrznym porządku prawnym należy przyznać prawu unijnemu, niezależnie od charakteru i rodzaju kolidującego z nim źródła prawa krajowego. Zasada pierwszeństwa sięga tak daleko, jak sięgają obowiązki wywiedzione z unijnego porządku prawnego, ustalone na potrzeby konkretnej sprawy. Inaczej będą się kształtować obowiązki organu krajowego w sytuacji np. naruszenia podziału kompetencji pomiędzy UE i sądami krajowymi , a inaczej w sytuacji, w której dochodzi do oceny krajowych przepisów proceduralnych, np. pod kątem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX