Jerzykowski Adam, Glosa do wyroku TS z dnia 28 stycznia 1992 r., C-300/90, [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, WK 2014

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa

Glosa do wyroku TS z dnia 28 stycznia 1992 r., C-300/90, [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, WK 2014

1.Teza wyroku

„1) Zaskarżone przepisy prawa belgijskiego są usprawiedliwione koniecznością zapewnienia spójności belgijskiego systemu podatkowego, w konsekwencji, nie naruszają one art. 48 TWE [obecnie art. 45 TFUE – przyp. aut.]. Rozstrzygnięcie to ma również zastosowanie w odniesieniu do artykułu 7 rozporządzenia nr 1612/68.

2) Należy zauważyć, że przepisy te stanowią ograniczenie swobody świadczenia usług. Przepisy wymagające by ubezpieczyciel, był rezydentem tego państwa jako warunku kwalifikowania osób ubezpieczonych do korzystania z niektórych potrąceń w podatku dochodowym w tym państwie, działają na niekorzyść ubezpieczycieli z innych państw członkowskich a zatem konstytuują naruszenie swobodnego przepływu usług.

3) Jednakże, jak Trybunał już orzekł, (zob. m.in. wyrok w sprawie 205/84 Komisja p. Niemcom, [1986] ECR 3755, pkt 52) wymóg posiadania zakładu jest zgodny z artykułem 59 TWE [obecnie art. 56TFUE – przyp. aut.], jeżeli stanowi ona warunek, który jest niezbędny do realizacji ochrony...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX