Taborowski Maciej, Glosa do wyroku TS z dnia 28 czerwca 2001 r., C-118/00

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2011
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 28 czerwca 2001 r., C-118/00

1.Wstęp

Trybunał Sprawiedliwości z biegiem lat w kontekście sprzecznych z prawem unijnym definitywnych rozstrzygnięć sądowych coraz częściej sięga do mechanizmu zasady pierwszeństwa prawa UE. Ta strukturalna zasada prawa unijnego jest w swym klasycznym kształcie regułą kolizyjną, umożliwiającą usunięcie sprzeczności pomiędzy prawem krajowym i prawem unijnym w procesie stosowania prawa. Jeżeli przepis prawa krajowego jest nie do pogodzenia z prawem UE, w konkretnej sprawie pierwszeństwo w wewnętrznym porządku prawnym należy przyznać prawu unijnemu, niezależnie od charakteru i rodzaju kolidującego z nim źródła prawa krajowego.

Zasada pierwszeństwa znajduje co do zasady zastosowanie w odniesieniu norm prawa krajowego o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Pierwszym wyrokiem, w którym Trybunał ustanowił wyjątek od tej zasady, był wyrok w sprawie Ciola , w którym TS stwierdził, że zasada pierwszeństwa obejmuje swym zakresem również akty indywidualne i konkretne, jakimi są definitywne decyzje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX