Kobes Paweł, Glosa do wyroku TS z dnia 26 stycznia 2016 r., C-601/15 PPU

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 26 stycznia 2016 r., C-601/15 PPU

1.Wprowadzenie

Istota komentowanego orzeczenia sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy zatrzymanie osoby wnioskującej o udzielenie azylu w jednym z krajów UE z uwagi na ochronę bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego, która dokonała kilku przestępstw, na co pozwala przepis art. 8 dyrektywy 2013/33, nie narusza przepisu art. 6 Karty Praw Podstawowych gwarantującej ochronę wolności jednostki na terenie UE. Chodzi więc o ustalenie relacji pomiędzy przepisami unijnymi, zapewniającymi ochronę międzynarodową obywatelom państw trzecich i ograniczenia dla wolności tych osób, wynikające z regulacji szczególnych tego aktu prawnego a generalnymi zasadami prawa osób do wolności, ujętymi w Karcie Praw Podstawowych.

2.Stan faktyczny i rozstrzygnięcie sprawy przez TS

Obywatel Tunezji J.N. przybył do Holandii w dniu 23 września 1995 r. W dniu 18 stycznia 1996 r. złożył pierwszy wniosek o udzielenie azylu, który został oddalony w dniu 18 stycznia 1996 r. W dniu 5 czerwca 1997 r. Rechtbank Den Haag (sąd I instancji w Hadze) uznał za bezzasadną skargę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX