Galewska Ewa, Glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2005 r., C-334/03

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2009
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2005 r., C-334/03

1.Stan faktyczny

Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości (dalej: TS, Trybunał) zostało wszczęte wskutek skargi wniesionej przez Komisję Europejską (dalej: KE), która uznała, że Portugalia nie zapewniła praktycznej transpozycji przepisów art. 4d dyrektywy 90/388/EWG zmienionej dyrektywą 96/19/WE w sprawie wprowadzenia pełnej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych (dalej: dyrektywa 90/388/EWG zmieniona dyrektywą 96/19/WE) . Komisja Europejska po raz pierwszy zwróciła uwagę na ten problem w raporcie implementacyjnym z 2001 r.

Dnia 20 marca 1994 r. PT Communicacoes (dalej: PTC), spółka zależna Portugal Telecom SA, operator świadczący stacjonarne usługi telefoniczne, podpisał z państwem umowę koncesyjną. W umowie tej PTC zobowiązał się do świadczenia usług telekomunikacyjnych uznawanych za usługi publiczne. W zamian udzielono mu wyłącznego prawa do instalacji, zarządzania oraz eksploatacji infrastruktury tworzącej podstawową sieć telekomunikacyjną . W koncesji przekazano też PTC własność...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX