Szwarc Monika, Glosa do wyroku TS z dnia 24 kwietnia 2012 r., C-571/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 24 kwietnia 2012 r., C-571/10

I.Stan faktyczny

S. Kamberaj był obywatelem albańskim, mieszkającym i posiadającym stałe zatrudnienie we włoskiej prowincji Bolzano od 1994 r. Posiadał on zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony. W latach 1998-2008 korzystał z dodatku mieszkaniowego przewidzianego w przepisach krajowych, natomiast począwszy od 2009 r. właściwy organ krajowy odmówił przyznania dodatku, uzasadniając to wyczerpaniem środków w budżecie, przeznaczonych dla obywateli państw trzecich. S. Kamberaj zaskarżył decyzję odmowną do sądu, powołując się na naruszenie zakazu dyskryminacji, wynikającego z dyrektywy 2000/43 i dyrektywy 2003/109 w zakresie, w jakim obywatele państw trzecich będący rezydentami długoterminowymi są traktowani mniej korzystnie niż obywatele Unii w kwestii dodatków mieszkaniowych.

II.Przedmiot glosy i ramy prawne

Sąd krajowy, rozpatrujący sprawę główną, skierował do TS siedem pytań prejudycjalnych, które w większości zostały uznane za niedopuszczalne z uwagi na hipotetyczny charakter lub brak związku ze sporem w postępowaniu głównym. W...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX