Zatorska Jolanta, Glosa do wyroku TS z dnia 22 grudnia 2010 r., C-497/10 PPU

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 22 grudnia 2010 r., C-497/10 PPU

1.Przedmiot glosy oraz ramy prawne

Przedmiot glosy stanowi wyrok wydany w pilnym trybie prejudycjalnym (PPU), w którym Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako: TS lub Trybunał) dokonał wykładni przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (dalej jako: rozporządzenie) w zakresie jurysdykcji w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej . W wyroku tym Trybunał wypowiada się na temat dwóch ważnych dla stosowania przepisów rozporządzenia kwestii. Przede wszystkim uzupełnia dotychczasowe orzecznictwo dotyczące pojęcia „miejsca zwykłego pobytu dziecka” , którym posługuje się art. 8 i 10rozporządzenia, mając na uwadze szczególne okoliczności sprawy, w której niemowlę zostało zgodnie z prawem zabrane przez matkę na terytorium innego państwa członkowskiego i przebywa tam od kilku dni od wszczęcia pierwszego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX