Selera Paweł, Glosa do wyroku TS z dnia 22 czerwca 1993 r., C-333/91

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2011
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 22 czerwca 1993 r., C-333/91

Wprowadzenie – rozliczenie proporcjonalne podatku naliczonego

W świetle art. 168 dyrektywy 2006/112 dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego konieczne jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi (zasada neutralności podatku VAT). Zasada ta znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nie przysługuje ono zatem zasadniczo w zakresie wykonywania czynności niepodlegających w ogóle podatkowi (wyjątek stanowi np. art. 86 ust. 8 pkt 1 u.p.t.u.) oraz czynności zwolnionych (wyjątek stanowi np. art. 86 ust. 9 u.p.t.u.).

Stosownie do art. 90 ust. 1u.p.t.u. w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX