Selera Paweł, Glosa do wyroku TS z dnia 20 czerwca 2002 r., C-287/00

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 20 czerwca 2002 r., C-287/00

Wprowadzenie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-287/00 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Federalna Niemiec z czerwca 2002 r. dokonał oceny zgodności z prawem unijnym niemieckiej regulacji, zgodnie z którą zwolniona z VAT była działalność badawcza prowadzona za wynagrodzeniem przez publiczne instytucje szkolnictwa wyższego . Niemniej jednak orzeczenie Trybunału ma dużo większe znaczenie i nie odnosi się tylko do prawa niemieckiego. Trybunał w swym orzeczeniu wskazał, jak należy interpretować zwolnienia przedmiotowe w VAT uregulowane w szóstej dyrektywie Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) (Dz. Urz. WE L 177 z 13.06.1977, s. 1) (obecnie dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1)).

Podmioty prawa publicznego jako podatnicy VAT

Stroną sporu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX