Sołtysińska Aleksandra, Glosa do wyroku TS z dnia 19 maja 2009 r., C-538/07

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2009
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 19 maja 2009 r., C-538/07

1.STAN FAKTYCZNY

W dniu 30 września 2003 r. izba handlowa z Mediolanu wszczęła postępowanie w przedmiocie udzielania zamówienia na usługi kurierskie. Do udziału w postępowaniu dopuszczono trzy spółki: SDA, Poste Italiane oraz Assitur. Spółka Assitur złożyła wniosek o wykluczenie z postępowania spółek SDA i Poste Italiane, podnosząc, że wskazane spółki znajdują się względem siebie w stosunku dominacji.

Zamawiający nie uwzględnił wniosku spółki Assitur, argumentując, iż co prawda całość kapitału spółki SDA należy do spółki Attività Mobiliari, będącej własnością spółki Poste Italiane, lecz przepisy krajowe, regulujące zasady udzielania zamówień publicznych na usługi, nie wprowadzają zakazu udziału w tym samym przetargu przedsiębiorstw, które łączy stosunek dominacji.

Spółka Assitur złożyła skargę na decyzję zamawiającego do Regionalnego Trybunału Administracyjnego dla Lombardii, podnosząc, iż przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane zawierają nakaz wykluczenia z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX