Krasnodębski Robert, Glosa do wyroku TS z dnia 18 czerwca 2009 r., C-303/07, [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, WK 2014

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa

Glosa do wyroku TS z dnia 18 czerwca 2009 r., C-303/07, [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, WK 2014

1.Teza orzeczenia

„Artykuły 43 TWE [obecnie art. 49 TFUE] i art. 48 TWE [obecnie 54 TFUE] stoją na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego zwalniającemu od podatku pobieranego u źródła dywidendy wypłacane przez spółkę zależną będącą rezydentem tego państwa spółce akcyjnej mającej siedzibę w tym samym państwie, lecz obejmującemu tym podatkiem pobieranym u źródła podobne dywidendy wypłacane spółce dominującej będącej spółką inwestycyjną o zmiennym kapitale SICAV [société d'investissement à capital variable – przyp. aut.] i rezydentem w innym państwie członkowskim, która ma formę prawną nieznaną prawu pierwszego państwa, nie jest wymieniona w wykazie spółek podlegających zakresowi art. 2 ust. 1 lit. adyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (Dz. Urz. WE L 225 z 20.8.1990, s. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 147, z późn. zm.),...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX