Lasiński-Sulecki Krzysztof, Glosa do wyroku TS z dnia 15 stycznia 2009 r., C-502/07, [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, WK 2014

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa

Glosa do wyroku TS z dnia 15 stycznia 2009 r., C-502/07, [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, WK 2014

1.Teza wyroku

„Wspólny system podatku VAT, w kształcie określonym w art. 2 akapity pierwszy i drugi pierwszej dyr. 67/227 [obecnie art. 1 dyrektywy 2006/112 – przyp. aut.], w brzmieniu zmienionym dyr. 2004/66/WE, nie stoi na przeszkodzie, by państwo członkowskie przewidziało w swym ustawodawstwie sankcję administracyjną, która może być nakładana na podatników podatku od wartości dodanej, taką jak «dodatkowe zobowiązanie podatkowe» przewidziane w art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przepisy, takie jak zawarte w art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie stanowią «specjalnych środków stanowiących odstępstwo», mających na celu zapobieganie niektórym rodzajom oszustw podatkowych lub unikaniu opodatkowania w rozumieniu art. 27 ust. 1 dyr. 77/388 [obecnie art. 395 dyr. 2006/112 – przyp. aut.], ze zmianami.

Artykuł 33 dyr. 77/388 [obecnie art. 401dyr. 2006/112 – przyp. aut.], ze zmianami, nie stoi na przeszkodzie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX