Glosa do wyroku TS z dnia 14 lutego 2008 r., C-450/06 - OpenLEX

Kurowska Agnieszka, Glosa do wyroku TS z dnia 14 lutego 2008 r., C-450/06

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 14 lutego 2008 r., C-450/06

Uwagi wstępne

Trybunał w analizowanej sprawie rozstrzygał w przedmiocie skuteczności środków odwoławczych przysługujących wykonawcom w odniesieniu do decyzji podjętych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przez instytucje zamawiające, w szczególności w kontekście zasad obowiązujących w postępowaniu odwoławczym, a przede wszystkim zasady jawności.

Dyrektywa Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz. Urz. WE L 395 z 30.12.1989, s. 33) – dalej: „dyrektywa 89/665”, w art. 1 ust. 1stanowi, że państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, aby decyzje podejmowane przez instytucje zamawiające odnośnie do procedur udzielania zamówień publicznych, objętych zakresem dyrektyw dotyczących zamówień publicznych, mogły skutecznie i przede wszystkim możliwie szybko zgodnie z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX