Lipniewicz Rafał, Glosa do wyroku TS z dnia 13 marca 2014 r., C-375/12

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 13 marca 2014 r., C-375/12

Uwagi wprowadzające

Sprawa będąca przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału dotyczyła odmowy przez francuski organ podatkowy włączenia podatku u źródła, zapłaconego przez rezydenta francuskiego (osobę fizyczną) w Szwecji, do łącznej kwoty podatków bezpośrednich branych pod uwagę przy obliczaniu maksymalnej dopuszczalnej stawki opodatkowania dochodów we Francji. W świetle regulacji francuskich opodatkowanie dochodu podatnika nie mogło przekraczać określonego maksymalnego poziomu (w roku 2005 – 60% jego dochodów, a w latach 2006-2007 – 50% dochodów). Przesłanki zastosowania tej maksymalnej dopuszczalnej stawki podatków bezpośrednich określone obejmują w szczególności prawo do zwrotu części pobranego podatku, przekraczającej określony próg (jest to tzw. „tarcza podatkowa”).

Z kolei w świetle francusko–szwedzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dywidendy wypłacone przez spółkę, która jest rezydentem umawiającego się państwa, rezydentowi drugiego umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu w tym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX