Zatorska Jolanta, Glosa do wyroku TS z dnia 13 czerwca 2013 r., C-144/12

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 13 czerwca 2013 r., C-144/12

1.Przedmiot glosy oraz ramy prawne

Komentowany wyrok, wydany w ramach postępowania prejudycjalnego (art. 267 TFUE), stanowi trzecią wypowiedź Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącą interpretacji przepisów rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (dalej jako: „rozporządzenie”) . Ustanowione na mocy przepisów rozporządzenia jednolite postępowanie rozpoznawcze, dostępne dla wierzycieli we wszystkich państwach członkowskich UE (za wyjątkiem Danii ) od dnia 12 grudnia 2008 r. , stanowi istotną nowość w konstrukcji europejskiego obszaru sądowego w sprawach cywilnych, jednakże jego funkcjonowanie w praktyce nie jest wolne od licznych wątpliwości . Dlatego komentowany wyrok, w którym Trybunał określa wymagania formalne i skutki wniesienia sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty, zasługuje na szczególną uwagę w zakresie, w jakim ustanawia standard ochrony dłużnika, który dowiaduje się o wszczętym przeciwko...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX