Sieradzka Małgorzata, Glosa do wyroku TS z dnia 11 marca 2010 r., C-522/08

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 11 marca 2010 r., C-522/08

1.Wprowadzenie

Wyrok TS z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie C–522/08 TP SA to kolejne orzeczenie (po wyroku w sprawach połączonych C-261/07 i C-299/07 VTB-VAB i Galatea oraz wyroku w sprawie C-304/08 Plus ), które wpisuje się w linię orzecznictwa dotyczącego nieuczciwych praktyk handlowych. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2006/2004 stoją na przeszkodzie uregulowaniom krajowym, które, poza pewnymi wyjątkami i nie biorąc pod uwagę specyficznych okoliczności danego wypadku, zakazują składania konsumentowi przez sprzedawcę jakichkolwiek ofert wiązanych. Jednak należy wskazać, że wyrok TS nie dotyczył bezpośrednio postanowień dy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX