Lasiński-Sulecki Krzysztof, Glosa do wyroku TS z dnia 1 kwietnia 2004 r., C-389/02, [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, WK 2014

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa

Glosa do wyroku TS z dnia 1 kwietnia 2004 r., C-389/02, [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, WK 2014

1.Teza wyroku

„Art. 8 ust. 1 lit. c) dyr. 92/81 [obecnie art. 14 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96/WE – przyp. aut.], który przewiduje zwolnienia ze zharmonizowanego podatku akcyzowego dla olejów mineralnych dostarczanych do zastosowania jako paliwo do „żeglugi na wodach terytorialnych Wspólnoty (włącznie z połowami), z wyjątkiem prywatnej żeglugi niehandlowej” należy interpretować w ten sposób, że pojęcie to obejmuje wszystkie formy żeglugi, niezależnie od celu podróży, jeśli podróż odbywa się w celach komercyjnych”.

2.Uwagi ogólne

Wśród wspólnotowych przepisów akcyzowych dla podatników największe znaczenie mają te, które mogą zostać przez nich wykorzystane w toku sporów z organami podatkowymi. Są to zatem przepisy, które przewidują pewne korzyści dla podatników, a zarazem są jasne, precyzyjne i bezwarunkowe. Do przepisów takich zalicza się te, które przewidują obligatoryjne zwolnienia z akcyz. Komentowany wyrok dotyczy właśnie takiego zwolnienia.

3.Ramy prawne i faktyczne sprawy

Artykuł 8 ust. 1 lit. c dyrektywy Rady 92/81/EWG z dnia 19...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX