Konert Anna, Glosa do wyroku SOKiK z dnia 4 sierpnia 2004 r., XVII Amc 40/2003

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SOKiK z dnia 4 sierpnia 2004 r., XVII Amc 40/2003

Problematyka glosowanego wyroku dotyczy kwestii odpowiedzialności biura podróży za szkody spowodowane przez osoby, którymi biuro podróży posługuje się przy sprzedaży i organizowaniu imprez turystycznych. Z przytoczonej tezy wynika, iż w sytuacji posłużenia się takimi osobami przy sprzedaży lub przy organizowaniu imprez turystycznych biuro podróży nie może uwolnić się od odpowiedzialności, czy też z góry nie może zastrzec, iż nie będzie odpowiadało za czyny tych osób. Uważam, że teza ta nie wywołuje zastrzeżeń. W istocie rzeczy glosowany wyroknasuwa konieczność szerszego przeanalizowania trzech kwestii. Po pierwsze, należy wskazać podstawę prawną takiego rozwiązania. Po drugie, objaśnienia wymaga problematyka odpowiedzialności biura podróży za tzw. agenta turystycznego. Niezbędnym będzie tu omówienie umowy agencyjnej. Ponadto biuro podróży może ponosić odpowiedzialność solidarną z przewoźnikiem lotniczym (jako tzw. przewoźnikiem faktycznym), którym posługuje się przy organizowaniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX