Gutowski Maciej, Glosa do wyroku SN z dnia 6 listopada 2003 r., II CK 16/02

Glosy
Opublikowano: OSP 2005/7-8/96
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 6 listopada 2003 r., II CK 16/02

Glosowane orzeczenie wydane zostało na gruncie nieskomplikowanego stanu faktycznego, którego podstawą była zawarta pomiędzy finansującym (cedentem) i bankiem (cesjonariuszem) cesja wierzytelności z tytułu niewymagalnych jeszcze rat leasingowych, o której to cesji korzystający był zawiadomiony. Po dokonaniu cesji strony umowy leasingu złożyły - bez zawiadomienia banku - oświadczenie o rozwiązaniu tej umowy, a opłat leasingowych, których termin płatności przypadał po dacie rozwiązania umowy leasingu, korzystający już nie uiścił. Bank, powołując się na nabytą wierzytelność, dochodził od korzystającego niespłaconych trzech opłat leasingowych. Sąd Najwyższy uznał, że „przedmiotem przelewu były (...) wierzytelności przyszłe, powstające i wymagalne z chwilą nadejścia każdego kolejnego terminu zapłaty". Sąd Najwyższy przyjął jednak, że przepis art. 512 kc dotyczy również wierzytelności przyszłych, a w konsekwencji chroni on cesjonariusza przed zniweczeniem wierzytelności nabytej na podstawie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX