Drozd Andrzej, Glosa do wyroku SN z dnia 6 grudnia 2001 r., I PKN 720/00

Glosy
Opublikowano: OSP 2004/12/149
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 6 grudnia 2001 r., I PKN 720/00

I. Zarówno teza, jak i uzasadnienie komentowanego wyroku skupione są na ocenie zachowania powoda w świetle art. 52 § 1 pkt 1 kp. Oprócz tej oceny w uzasadnieniu wyroku wyrażony został istotny w praktyce pogląd na temat charakteru prawnego przepisów (norm) kształtujących instytucję niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika (art. 52 kp) oraz zakresu ich zastosowania.

Zgodnie z poglądem utrwalonym zarówno w nauce prawa pracy, jak i orzecznictwie sądowym w pojęciu „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych"mieszczą się trzy elementy. Są to: bezprawność zachowania pracownika (naruszenie obowiązku podstawowego), naruszenie albo (poważne) zagrożenie interesów pracodawcy, a także zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo . Powyższe stanowisko przyjęte zostało także przez sądy orzekające w analizowanej sprawie. Sąd I instancji ustalił, że powód podstępnie zabrał z akt osobowych dwa egzemplarze umowy zmieniającej treść stosunku pracy i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX