Makar Walenty, Glosa do wyroku SN z dnia 5 października 1993 r., II KRN 169/93

Glosy
Opublikowano: OSP 1994/11/214
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 5 października 1993 r., II KRN 169/93

Przedmiotem rozważań zamieszczonych w niniejszej glosie jest, ogólnie rzecz ujmując, zagadnienie zasądzenia kosztów zastępstwa adwokackiego wyłożonych przez oskarżyciela posiłkowego w sytuacji umorzenia postępowania karnego wobec oskarżonego na mocy art. 11 pkt 2 kpk oraz - przez analogię - na podstawie pkt 4 tegoż artykułu w zw. z art. 26 § 1 kk.

Sąd Najwyższy w glosowanym wyroku zajął trafne stanowisko, że podstawę do obciążenia oskarżonego, w zaistniałej sytuacji procesowej, wspomnianymi wyżej kosztami poniesionymi przez oskarżyciela posiłkowego - stanowią przepisy art. 80 kpk w zw. z art. 98 § 1 kpc.

Przytoczony pogląd prawny sformułowano na tle prawomocnego wyroku z dnia 30 października 1992 r. Sądu Rejonowego w S., mocą którego umorzono postępowanie karne przeciwko oskarżonemu o czyn określony w art. 184 § 1 kk oraz zasądzono od oskarżonego na rzecz oskarżycielki posiłkowej z tytułu kosztu zastępstwa adwokackiego (prawnego) kwotę 4.800.000 zł.

Od powyższego wyroku wniósł rewizję...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX