Zdrojkowski Ireneusz, Glosa do wyroku SN z dnia 29 listopada 2001 r., V CKN 1537/00

Glosy
Opublikowano: St.Iur.Lubl. 2005/6/203-210
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 29 listopada 2001 r., V CKN 1537/00

I

Stan faktyczny omawianej sprawy przedstawiał się następująco: Powód Tadeusz B. wystąpił w postępowaniu nakazowym o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej T.S. „T.”, spółki z o.o. kwoty 85 000 zł z odsetkami i kosztami procesu. Rozpatrujący sprawę Sąd Rejonowy w Gliwicach nakazem zapłaty z 7 września 1998 r. uwzględnił powództwo. Sąd Okręgowy w Katowicach uznał za uzasadniony zarzut potrącenia wzajemnej wierzytelności pozwanej spółki wobec powoda z tytułu należności za sprzedany mu sprzęt telekomunikacyjny, objęty bliżej opisanymi fakturami na łączną kwotę 92 054,89 zł. Z uwagi na fakt, iż wzajemna wierzytelność pozwanej z tego tytułu spółki przewyższa dochodzoną w niniejszej sprawie należność powoda, Sąd Okręgowy wyrokiem z 8 września 1999 r. uchylił nakaz zapłaty i powództwo oddalił. Ponadto Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił, że 18 sierpnia 1998 r. powód nabył dochodzoną w pozwie wierzytelność od kontrahenta pozwanej spółki – firmy I.S.G. w W. W dacie cesji powód był już dłużnikiem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX