Jasiński Wojciech, Glosa do wyroku SN z dnia 24 sierpnia 2011 r., III KK 222/11

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2012
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 24 sierpnia 2011 r., III KK 222/11

I

Glosowany wyrok wydany został na tle następującego stanu faktycznego. Sebastian O. został w dniu 23 stycznia 2004 r. wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w B. uznany za winnego pozbawienia wolności Marty Z. i Joanny Ż., tj. przestępstwa z art. 189 § 1 k.k. i za ten czyn skazano go na karę roku pozbawienia wolności z jej warunkowym zawieszeniem na okres trzech lat próby. W związku z faktem, że oskarżony wyroku nie zaskarżył, a oskarżyciel publiczny wniesioną apelację skutecznie cofnął, orzeczenie Sądu Rejonowego w B. uprawomocniło się. Kasację od wskazanego wyroku wniósł jednak Prokurator Generalny, zarzucając, że w sprawie doszło do rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia naruszenia przepisów art. 6, art. 139 § 1 oraz art. 479 § 1k.p.k., polegającego na niesłusznym przyjęciu, iż doręczenie oskarżonemu wezwania na rozprawę było w myśl przepisów karnoprocesowych skuteczne, a w konsekwencji, że zaistniały przesłanki umożliwiające rozpoznanie sprawy w trybie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX