Kiziński Miłosz, Glosa do wyroku SN z dnia 20 września 2002 r., WA 50/02

Glosy
Opublikowano: Prok.i Pr. 2005/6/113-116
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 20 września 2002 r., WA 50/02

W glosowanym orzeczeniu poruszono niezwykle interesującą problematykę dotyczącą katalogu przesłanek pozwalających na dokonanie oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu. Sąd Najwyższy rozważył tę kwestię rozpoznając sprawę Jerzego P., który został uznany przez Wojskowy Sąd Okręgowy w P. jako sąd I instancji winnym popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. Od tego wyroku wniósł apelację obrońca oskarżonego. Zarzucił w niej sądowi obrazę prawa materialnego poprzez przyjęcie, iż stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego był znaczny, co przesądziło o rezygnacji z warunkowego umorzenia postępowania karnego. Zdaniem skarżącego, sąd pierwszej instancji bezzasadnie uznał nagminność popełnianych przestępstw za okoliczność wpływającą na stopień społecznej szkodliwości czynu, a ściślej mówiąc, na jego zwiększenie.

Sąd Najwyższy utrzymał zaskarżony wyrok w mocy, uznając jednocześnie zasadność podniesionego przez obrońcę w apelacji zarzutu dotyczącego błędnego uznania nagminności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX