Sekuła-Leleno Małgorzata, Glosa do wyroku SN z dnia 15 października 2015 r., II CSK 836/14

Glosy
Opublikowano: ST 2016/5/87-94
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 15 października 2015 r., II CSK 836/14

Skład orzekający: przewodniczący – sędzia SN Jan Górowski, sędzia SN Mirosław Bączyk (sprawozdawca), sędzia SN Grzegorz Misiurek.

Skarb Państwa nie jest zobowiązany do zwrotu marszałkowi województwa poniesionych przez niego kosztów zapewnienia klientom niewypłacalnego organizatora turystyki powrotu do kraju na podstawie art. 49 ust. 6 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w razie niewystarczającej sumy gwarancyjnej, wynikającej z umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, przewidzianej dla pokrycia tych kosztów (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. o usługach turystycznych).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX