Zimna Tamara, Glosa do wyroku SN z dnia 14 października 2009 r., V CSK 103/09

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 14 października 2009 r., V CSK 103/09

Komentowany wyrok Sądu Najwyższego dotyczy problemu refundacji podmiotom prowadzącym apteki ze środków publicznych kosztów leków wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie lub za częściową odpłatnością na podstawie recept, niezawierających danych identyfikacyjnych pacjenta lub zawierających dane nieczytelne. Sprawa nie dotyczyła nagłej konieczności wydania leku; zawsze istniała więc możliwość uzupełnienia recepty o niezbędne informacje.

Przedmiotem rozpoznania Sądu Najwyższego była skarga kasacyjna wniesiona przez spółki prawa handlowego prowadzące apteki, którym w dwóch instancjach odwoławczych odmówiono refundacji recept bezpłatnych i częściowo płatnych z powodu braku na receptach danych identyfikujących pacjenta lub zawierających dane nieczytelne. Strona skarżąca powoływała się na naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię, podnosząc, że przesłanką refundacji jest realizacja recepty na rzecz uprawnionego pacjenta oraz przedstawienie prawidłowego zestawienia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX