Kiełtyka Andrzej, Glosa do wyroku SA z dnia 7 czerwca 2006 r., II AKa 116/06

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SA z dnia 7 czerwca 2006 r., II AKa 116/06

1.

Glosowane orzeczenie dotyczy występującego często w praktyce problemu prawidłowej kwalifikacji zachowania, polegającego na dostarczeniu, w zamian za korzyść majątkową, osoby do pracy w domu publicznym za granicą, za jej zgodą i na jej żądanie. W przedmiotowej sprawie trzej oskarżeni, działając wspólnie i w porozumieniu, ułatwili pokrzywdzonej uzyskać wymagane do przekroczenia granicy polsko-niemieckiej dokumenty, a następnie przewieźli ją przez granicę i dostarczyli do domu publicznego, w którym miała podjąć pracę jako prostytutka.

2.

Powyższe zachowanie oskarżonych sąd I instancji uznał wyrokiem z dnia 14 grudnia 2005 r., III K 103/04 za uprawianie handlu ludźmi w rozumieniu art. 253 § 1 k.k. i skazał każdego z oskarżonych na karę 3 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, rozpoznając złożone przez obrońców oskarżonych apelacje, uznał jednak, iż takie zachowanie oskarżonych można zakwalifikować jedynie jako kuplerstwo, stypizowane w art. 204 § 1k.k. Wobec czego dokonał...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX