Nesterowicz Mirosław, Glosa do wyroku s. apel. z dnia 23 kwietnia 2013 r., I ACa 721/12 [w:] M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, WK 2017

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:
Rodzaj: glosa

Glosa do wyroku s. apel. z dnia 23 kwietnia 2013 r., I ACa 721/12 [w:] M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, WK 2017

Teza

1. Lekarz wykonujący prywatną praktykę zawiera z pacjentem umowę o świadczenie usług medycznych, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.). Zakres obowiązków ciążący na lekarzu polega na dołożeniu należytej staranności, lekarz nie odpowiada natomiast za wynik leczenia. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków lekarz, któremu można przypisać winę, ponosi odpowiedzialność kontraktową, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 k.c.).

2. Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia jest zawsze czynem niedozwolonym i prowadzi do odpowiedzialności deliktowej, natomiast fakt zawarcia umowy o leczenie powoduje, że odpowiedzialność ta powstaje w zbiegu z odpowiedzialnością kontraktową (art. 443 k.c.).

3. Lekarz może ponieść odpowiedzialność za niedokonanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, uzasadnionej względami medycznymi, jeśli doprowadziło to do pogorszenia stanu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX