Lasiński-Sulecki Krzysztof, Morawski Wojciech, Glosa do wyroku NSA z dnia 29 czerwca 2005 r., I GSK 473/05

Glosy
Opublikowano: OSP 2006/4/45
Autorzy:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku NSA z dnia 29 czerwca 2005 r., I GSK 473/05

1. Stan faktyczny, na którego kanwie zapadł glosowany wyrok, jest dość skomplikowany , jednak nie stanowił on przedmiotu sporu i jego całościowa analiza nie jest konieczna. Wystarczy tylko wskazać, że spór powstał na tle Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) sporządzonej w Genewie 14 listopada 1975 r. Konwencja ta ma służyć uproszczeniu dokonywania tranzytu towarów, w wypadku, gdy tranzyt miałby przebiegać przez terytoria kilku krajów. W takim wypadku konieczność złożenia zabezpieczenia mogących powstać - wskutek naruszenia przepisów prawa - należności celnych i podatkowych odrębnie w każdym z krajów stanowiłaby istotne utrudnienie w handlu międzynarodowym.

Zgodnie z art. 4 Konwencji, od towarów przewożonych zgodnie z procedurą TIR nie będą uiszczane lub składane do depozytu w przejściowych urzędach celnych opłaty i podatki przywozowe i wywozowe. W celu zabezpieczenia interesów państw, przez które przebiega tranzyt,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX