Kmieciak Zbigniew, Glosa do wyroku NSA z dnia 24 marca 1992 r., SA/Wr 96/92

Glosy
Opublikowano: OSP 1993/7-8/149
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 24 marca 1992 r., SA/Wr 96/92

1. Artykuł 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (dalej używam skrótu: ustawa samorządowa) w znaczący sposób rozszerzył zakres sądowej kontroli administracji publicznej. Można nawet zastanawiać się, czy wprowadzenie tego przepisu nie zapoczątkowało w istocie nowego etapu w procesie przekształceń polskiego sądownictwa administracyjnego. Za wcześnie jest dziś na formułowanie twierdzeń co do dalszych kierunków jego rozwoju. Nie wydaje się zresztą, aby rozwój ten odbywał się według z góry określonego scenariusza, wyznaczonego przez taki czy inny, docelowy model sądowej kontroli administracji. Trzeba natomiast wskazać, iż kwestia zaskarżania do NSA uchwał organów gminy na podstawie art. 101 ustawy samorządowej wzbudza wiele wątpliwości . W glosowanym wyroku Sąd podjął próbę rozstrzygnięcia niektórych z nich. Już choćby z tego względu stanowisko zajęte przez NSA zasługuje na komentarz.

2. Rozpatrywany wyrok został wydany w następstwie zaskarżenia do NSA uchwały...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX