Stahl Małgorzata, Glosa do wyroku NSA z dnia 24 lutego 1998 r., II SA/Wr 738/97

Glosy
Opublikowano: OSP 1999/5/104
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku NSA z dnia 24 lutego 1998 r., II SA/Wr 738/97

Glosowany wyrok i jego uzasadnienie zasługują na aprobatę. Kierunek rozumowania przyjęty przez Sąd w uzasadnieniu wyroku został potwierdzony przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 1998 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków (Dz. U. 1998 r. Nr 132 poz. 862). Stanowisko zajęte przez organ nadzoru w zaskarżonym rozstrzygnięciu nadzorczym oparte zostało na błędnej wykładni przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków (Dz. U. 1996 r. Nr 151 poz. 716). Przepisy § 3 powołanego rozporządzenia nie przewidywały wprost możliwości różnicowania stawek opłat za wodę dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców. Jednocześnie z powołanego przepisu nie wynika bezpośredni zakaz różnicowania opłat. Odniesienie podstawy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX