Pahl Bogumił, Glosa do wyroku NSA z dnia 22 czerwca 2010 r., II FSK 260/09

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2011
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 22 czerwca 2010 r., II FSK 260/09

I.

Z początkiem 2007 r. na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1828) ustawodawca istotnie zmienił treść art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) – dalej u.p.o.l. – regulującego zwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej. Konieczność zmiany tego przepisu związana była z nowelizacją ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) – dalej u.t.k. Polegała ona w założeniu prawodawcy na dostosowaniu do nomenklatury zawartej w ustawie o transporcie kolejowym . Ponadto miała ona na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących m.in. niezdefiniowanego pojęcia publicznego transportu kolejowego.

Kilka lat obowiązywania przedmiotowego zwolnienia pokazuje, że w dalszym ciągu na etapie jego realizacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX