Rzetecka-Gil Agnieszka, Glosa do wyroku NSA z dnia 20 kwietnia 2007 r., I OSK 181/07

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2008
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 20 kwietnia 2007 r., I OSK 181/07

1.

Glosowane orzeczenie dotyczy problematyki związanej z jednym z zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne . Zakaz ten ustawodawca określił jako niemożność prowadzenia działalności gospodarczej "wspólnie z innymi osobami". Tak skonstruowana norma występuje na gruncie wielu ustaw, zakaz dotyczący podmiotów objętych ustawą antykorupcyjną rozciąga się również na inne grupy podmiotów. Przykładowo można wskazać, że zwrotem "wspólnie z innymi osobami", oczywiście w kontekście zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, posłużył się legislator w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.), w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 z późn. zm.), w art. 34ustawy z dnia 24 lipca...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX