Szewczyk Marek, Glosa do wyroku NSA z dnia 18 listopada 2014 r., II OSK 2377/14

Glosy
Opublikowano: OSP 2018/4/43
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 18 listopada 2014 r., II OSK 2377/14

Słowa kluczowe: postępowanie sądowoadministracyjne, uchwała rady miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, skarga do sądu administracyjnego, uprawnienia organu administracji publicznej do uwzględnienia skargi na wydaną przez ten organ uchwałę

I. Okoliczności faktyczne wydania glosowanego wyroku . Wyrokiem II SA/Gl 348/14 z 8.05.2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach oddalił skargę gminy Z. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 10.01.2014 r., stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Z. nr XLVI/690/13 z 16.12.2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności własnej uchwały z 27.04.2004 r., nr XXV/261/04, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Z. – obszar „C”, określanej dalej jako „uchwała stwierdzająca nieważność m.p.z.p.”.

Wcześniej tenże Wojewoda zaskarżył do WSA w Gliwicach uchwałę nr XXV/261/04 z 27.05.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Z. – obszar „C”,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX