Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 12 sierpnia 2014 r., I OSK 1135/13

Wprowadzenie

W glosowanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną J.R.P. (dalej także jako „skarżący”) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2012 r., II SA/Wa 1808/12 w sprawie ze skargi J.R.P. na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy przyznania J.R.P. statusu weterana poszkodowanego. Podstawę rozstrzygnięć w sprawie, w tym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, stanowiły art. 3 i art. 4 pkt 15 lit. c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), analiza których doprowadziła Sąd do przekonania, że wypadek, jakiemu uległ skarżący, nie może zostać zakwalifikowany jako wypadek pozostający w związku z działaniami poza granicami państwa. Zawarta w uzasadnieniu wyroku argumentacja ujawnia liczne problemy, pojawiające się podczas wykładni i stosowania powołanych powyżej przepisów wymagających przedstawienia w glosie.

Analiza rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Nie ulega wątpliwości, że w sprawie podlegającej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację