Stefański Ryszard A., Glosa do wyroku NSA z dnia 11 stycznia 2012 r., I OSK 1376/11

Glosy
Opublikowano: Prok.i Pr. 2012/9/176-183
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku NSA z dnia 11 stycznia 2012 r., I OSK 1376/11

OSK 1376/2011

1. W glosowanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny określił znaczenie wyroku uniewinniającego dla postępowania przed sądem administracyjnym (teza 1), lecz uczynił to na potrzeby wykładni art. 114 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym[1] (teza 2). Oba poglądy zasługują w pełni na aprobatę i są trafnie uargumentowane.

2. Jeśli chodzi o pierwszy problem, to prima vista mogłoby się wydawać, że jest trudny do zaakceptowania, skoro sąd administracyjny nie jest związany wyrokiem uniewinniającym w sprawie karnej, gdyż zgodnie art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[2] sąd administracyjny wiążą tylko ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa. Z tego a contrario wynika wniosek, że wyrok uniewinniający lub umarzający postępowanie nie ma charakteru wiążącego. Naczelny Sąd Administracyjny przyjmował, że „Przepis art. 11 p.p.s.a....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX