Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA z dnia 10 listopada 1994 r., I SA 1073/94

Glosy
Opublikowano: ST 1997/3/76-80
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku NSA z dnia 10 listopada 1994 r., I SA 1073/94

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 207 § 5 k.p.a., oddalił skargę Arkadiusza K. na decyzję Wojewody Warszawskiego z 26 maja 1994 r. dotyczącą odmowy przyznania zasiłku okresowego ze środków pomocy społecznej.

1.

Kodeks postępowania administracyjnego w art. 14 § 1 statuuje zasadę pisemności postępowania. Zgodnie z nią, sprawy prowadzone w trybach określonych w kodeksie, a zwłaszcza w trybie postępowania administracyjnego ogólnego, powinny być załatwiane w formie pisemnej. Zasada ta odnosi się tak do aktów kończących postępowanie w sprawie, jak i do wszystkich czynności postępowania poprzedzających jego zakończenie. Przepisy działu II rozdz. 2 k.p.a. za podstawową formę utrwalania w aktach sprawy czynności postępowania uznają sporządzenie protokołu. Zgodnie z przepisem art. 67 § 1k.p.a., protokół powinien być sporządzony z każdej czynności postępowania mającej "istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy", to znaczy wywierającej lub mogącej wywrzeć realny wpływ na treść...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX