Sześciło Dawid, Glosa do wyroku ETPC z dnia 29 listopada 2011 r., 9072/02

Glosy
Opublikowano: ST 2012/7-8/168-170
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku ETPC z dnia 29 listopada 2011 r., 9072/02

1.

Problem granic ingerencji państwa w prawo własności przysługujące jednostkom należy do kręgu zagadnień o największej doniosłości w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPCz). Jednym z zagadnień najczęściej przewijających się w wyrokach stwierdzających naruszenie przez Polskę art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jest prawo i praktyka dotycząca nabywania nieruchomości na cele związane z budową dróg publicznych .

Wyrok ETPCz w sprawie Wiśniewska v. Polska na tle innych „polskich” spraw z tego zakresu wyróżnia się nie tylko stwierdzeniem przez ETPCz braku naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji, ale także potwierdzeniem przez ETPCz ważnej tezy dotyczącej wielkości rekompensaty z tytułu wywłaszczenia, czyli – odwołując się do przepisu polskiej Konstytucji – tzw. słusznego odszkodowania .

2.

Skarżąca była właścicielką blisko 5 ha nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gdańska. W...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX