Zadrożniak Hubert Ernest, Glosa do uchwały SN z dnia 8 marca 2007 r., III CZP 165/06

Glosy
Opublikowano: PS 2009/6/134-138
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do uchwały SN z dnia 8 marca 2007 r., III CZP 165/06

1. W glosowanej uchwale Sąd Najwyższy przeprowadza analizę sytuacji, kiedy strona powodowa dokonuje zmiany powództwa w ten sposób, że pierwotne roszczenie o zapłatę z tytułu zwrotu nakładów na nieruchomość (art. 230 w zw. z art. 226 kc) zastępuje roszczeniem zasądzenia od pozwanego odpowiedniej kwoty tytułem odszkodowania za szkodę powstałą na skutek niezawarcia umowy przyrzeczonej (art. 390 § 1 kc w zw. z art. 471 kc). Rozstrzyga ponadto kwestię, czy pismo zawierające przedmiotową zmianę powództwa, która wystąpiła w sprawie, podlega opłacie sądowej. W konkluzji Sąd Najwyższy dochodzi do wniosku, że w omawianych okolicznościach przedmiotowej zmiany powództwa w sprawie gospodarczej, polegającej na wystąpieniu z nowym roszczeniem zamiast dotychczasowego, nie pobiera się opłaty od nowego roszczenia, jeżeli jego wysokość jest niższa od dotychczasowego.

Potrzeba skomentowania niniejszej uchwały wynika z jej uniwersalności, możliwości zastosowania przyjętego w tezie rozwiązania nie tylko w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX