Dubowik Anna, Glosa do uchwały SN z dnia 7 czerwca 1994 r., I PZP 25/94

Glosy
Opublikowano: OSP 1995/6/143
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do uchwały SN z dnia 7 czerwca 1994 r., I PZP 25/94

Glosowana uchwała Sądu Najwyższego dotyczy zagadnienia spełnienia warunków wymaganych dla uzyskania przez nauczyciela mianowania z mocy prawa, a ściślej rzecz ujmując momentu, w jakim jeden z tych warunków - wymóg posiadania odpowiednich kwalifikacji, powinien zostać spełniony. Problem ten ma szersze znaczenie dla konstrukcji mianowania ex lege i tym samym rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego ma walor ogólniejszy.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela „stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się przez mianowanie", jeżeli nauczyciel spełnia warunki określone w pkt 1-8 tego przepisu. Przepis ten w pkt 5 stawia warunek posiadania wymaganych do zajmowania danego stanowiska kwalifikacji. Zgodnie z pkt 7 bezpośrednio przed mianowaniem nauczyciel powinien wykonywać nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata, w pełnym wymiarze zajęć, pracę pedagogiczną w szkole lub pracę dydaktyczną na stanowisku nauczyciela akademickiego, która została pozytywnie oceniona. „Jeżeli w okresie trzech lat...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX