Radecki Wojciech, Glosa do uchwały SN z dnia 30 listopada 2004 r., I KZP 23/04

Glosy
Opublikowano: OSP 2005/6/81
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do uchwały SN z dnia 30 listopada 2004 r., I KZP 23/04

Przedmiot wątpliwości prawnej rozważanej w uchwale można sprowadzić do następującego pytania: Jeżeli podejmowanie określonych działań w ramach działalności gospodarczej jest związane z pewnymi rygorami, których niedopełnienie pociąga za sobą odpowiedzialność typu penalnego, to czy podejmowanie takich samych działań, ale poza ramami działalności gospodarczej, pociąga za sobą taką samą odpowiedzialność? Nieprzypadkowo spróbowałem ująć tę wątpliwość tak szeroko. Obowiązujący stan prawny jest bowiem odmienny od rozstrzyganego w uchwale, a zatem jeżeli uchwała ma stanowić jakąś wskazówkę także dla przyszłego orzecznictwa, to wymaga oceny zarówno na tle stanu prawnego będącego przedmiotem pytania, jak i dziś obowiązującego.

Problem zrodził się na gruncie przepisów o niedozwolonym wyrobie alkoholu. Przypomnieć wypadnie, że wyrób napojów spirytusowych z naruszeniem „monopolu państwowego"był w Polsce karany od wielu dziesiątków lat, najpierw jako przestępstwo skarbowe, następnie od 1953 r. jako...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX