Kulski Robert, Glosa do uchwały SN z dnia 28 września 2016 r., III CZP 45/16

Glosy
Opublikowano: OSP 2018/10/100
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 28 września 2016 r., III CZP 45/16

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne, Prawo łowieckie, nabycie lub utrata członkostwa, odwołanie w sprawie utraty członkostwa w kole łowieckim, właściwość sądu okręgowego jako sądu drugiej instancji, postępowanie dyscyplinarne, Polski Związek Łowiecki

Komentowana uchwała Sądu Najwyższego (SN) dotyczy wykładni przepisu art. 33 ust. 6 ustawy – Prawo łowieckie . Przepis ten stanowi, że w sprawach utraty członkostwa w kole łowieckim, nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego albo od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne stronom postępowania przysługuje, w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie, odwołanie do sądu okręgowego, z zastrzeżeniem art. 42da ust. 3 pr.łow. Od orzeczenia sądu okręgowego kasacja nie przysługuje.

W komentowanej uchwale SN uznał, że odwołanie w sprawie utraty członkostwa w kole łowieckim oraz nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX