Bielski Piotr, Glosa do uchwały SN z dnia 26 lutego 2015 r., III CZP 108/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 26 lutego 2015 r., III CZP 108/14

I.Uwagi wstępne

Po raz kolejny w ostatnim czasie na wokandę Sądu Najwyższego trafia sprawa, w której pojawia się kwestia ustalenia statusu prawnego osoby fizycznej prowadzącej zarobkową działalność wytwórczą w dziedzinie rolnictwa na gruncie prawa prywatnego i wynikających z tego konsekwencji uczestnictwa wymienionej osoby w obrocie gospodarczym. Mogłoby się wydawać, że aktualny stan prawny w tej materii nie powinien wywoływać większych wątpliwości. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 ustawy z 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, natomiast przedsiębiorcą na gruncie prawa prywatnego jest (między innymi) osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431k.c.), a więc również osoba fizyczna prowadząca zarobkową działalność wytwórczą w dziedzinie rolnictwa. W taki też sposób w odniesieniu do statusu osoby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX