Goździewicz Grzegorz, Glosa do uchwały SN z dnia 25 marca 1993 r., I PZP 65/92

Glosy
Opublikowano: OSP 1994/4/66
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 25 marca 1993 r., I PZP 65/92

Uchwała w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego dotyczy istotnego w prawie pracy zagadnienia wpływu zmian organizacyjno-prawnych po stronie pracodawcy na obowiązywanie układu zbiorowego pracy. Konkretne pytanie prawne, jakie skierował Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, dotyczyło kwestii bardziej szczegółowej, tzn. mocy wiążącej postanowień układu zbiorowego pracy względem pracodawcy, który przejmuje zakład pracy lub jego część w sytuacji, gdy ten pracodawca nie jest podmiotem reprezentowanym przez stronę takiego układu. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego opowiedział się w swym wniosku przeciwko prawnemu związaniu pracodawcy postanowieniami układu zbiorowego pracy, którego nie jest stroną, wskazując zwłaszcza na brak wyraźnego przepisu prawnego w tym względzie.

Sąd Najwyższy przed podjęciem uchwały zwrócił się o wyrażenie poglądu dotyczącego zagadnienia prawnego objętego wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, który podzielił stanowisko...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX