Ziębiński Andrzej, Glosa do uchwały SN z dnia 23 sierpnia 2007 r., SNO 42/07

Glosy
Opublikowano: Prok.i Pr. 2010/5/166-171
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do uchwały SN z dnia 23 sierpnia 2007 r., SNO 42/07

Glosowana uchwała jest pierwszą wypowiedzią Sądu Najwyższego w bardzo istotnej kwestii, jaką jest realizacja przez sądy prawnego obowiązku denuncjacji przewidzianego w art. 304 § 2 k.p.k. Sformułowano w niej zasługujące na pełną aprobatę stanowisko, że adresatem tego obowiązku jest sąd jedynie w znaczeniu organizacyjnym, nie zaś w sensie procesowym bądź instytucjonalnym. Sąd Najwyższy przyjął też, że realizacja omawianego obowiązku w ramach instytucji publicznych ciąży na jej kierownictwie (w wypadku sądu na jego prezesie) – co jest poglądem trafnym – oraz na osobach ponoszących z innego tytułu szczególną odpowiedzialność w instytucji – co już nie znajduje dostatecznego uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX