Driczinski Sławomir, Glosa do uchwały SN z dnia 22 marca 2007 r., III PZP 1/07

Glosy
Opublikowano: OSP 2008/5/50
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 22 marca 2007 r., III PZP 1/07

Przedmiotowa uchwała jest wynikiem rozbieżności w orzecznictwie, związanych z niejednolitą oceną, czy przeprowadzenie egzaminów maturalnych przez nauczycieli w charakterze egzaminatorów jest pracą w ramach limitu 40 godzin pracy tygodniowej, o jakim mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w celu realizacji innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, czy też pracą wykonywaną powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela) . Zdaniem SN, wyrażonym w komentowanej uchwale, prawidłowa jest pierwsza opcja. Uczestnictwo nauczyciela w przeprowadzeniu egzaminu maturalnego stanowi odpłatną pracę, która może być powierzona w celu realizacji programu nauczania w godzinach ponadwymiarowych .

Już na wstępie należy podnieść znaczny stopień skomplikowania analizowanej materii. Sprawa dotyczy bowiem dość szerokiej niejednolitej kategorii pracowników, którzy mają swój czas pracy określony wymiarem zadań ....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX