Skorupka Jerzy, Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2003 r., I KZP 33/03

Glosy
Opublikowano: OSP 2004/3/41
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2003 r., I KZP 33/03

Komentowana uchwała zasługuje na szczególną uwagę, choć z częściowo odmiennych powodów niż wymienione przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały. Wskazane przez SN rozbieżności w praktyce orzeczniczej dobitnie świadczą jednak o wadze problemu, a mianowicie, czy karta bankomatowa jest „rzeczą ruchomą" w rozumieniu art. 284 § 1 kk, czy też stanowi dokument stwierdzający prawo majątkowe innej osoby w rozumieniu art. 275 § 1 kk?

Kwestii tej nie rozstrzyga w przekonujący sposób uzasadnienie uchwały, a z wieloma tezami uzasadnienia nie sposób zgodzić się.

Dla zobrazowania przedstawionego Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego przypomnijmy, że karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z bankomatu, według:

- Sądu Okręgowego w K. - stanowi środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej, zgodnie z definicją zawartą w art. 115 § 9 kk, a zatem jest przedmiotem wykonawczym przestępstwa z art. 284 § 1 kk;

- autora apelacji - jest dokumentem, z którym związane jest określone...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX