Mankiewicz Agnieszka, Glosa do uchwały SN z dnia 2 kwietnia 2008 r., III CZP 20/08

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2008
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do uchwały SN z dnia 2 kwietnia 2008 r., III CZP 20/08

Glosowana uchwała dotyczy stosowania nowego przepisu art. 4798a k.p.c. obowiązującego od dnia 20 marca 2007 r. Zapadła ona w sprawie, w której w postępowaniu upominawczym, toczącym się także według przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, Sąd Rejonowy odrzucił sprzeciw na podstawie art. 4798a § 5 k.p.c. przyjmując, że strona pozwana nie wykazała w sposób prawidłowy umocowania pełnomocnika, bowiem do pełnomocnictwa nie dołączono odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pozwanej spółki. Zdaniem Sądu Okręgowego rozpoznającego zażalenie, żaden przepis nie nakłada obowiązku dołączenia przez pełnomocnika do pisma procesowego odpisu z KRS. Artykuł 126 § 3 k.p.c. stanowi jedynie, że do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli wnosi je pełnomocnik, który uprzednio nie złożył pełnomocnictwa. Podobnie art. 89 § 1zdanie pierwsze k.p.c. nakłada na pełnomocnika obowiązek dołączenia do akt sprawy pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy. Przepis ten nie stawia żadnych dodatkowych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX