Sieradzka Małgorzata, Glosa do uchwały SN z dnia 19 sierpnia 2009 r., III CZP 58/09

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do uchwały SN z dnia 19 sierpnia 2009 r., III CZP 58/09

1.Uwagi ogólne

Problematyka podjęta w glosowanej uchwale SN dotyczy kwestii niezależności charakteru roszczenia z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurekcji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) – dalej jako u.z.n.k. – o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Precyzując, w postępowaniu przed SN chodziło o ustalenie, czy roszczenie kondykcyjne jest niezależne od innych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

2.Stan faktyczny sprawy

Stan faktyczny sprawy dotyczył sporu pomiędzy EuroSer sp. z o.o. w W. a Mayland Real Estate sp. z o.o. Strona powodowa – EuroSer sp. z o.o. zarzucała Mayland Real Estate sp. z o.o. stosowanie czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na pobieraniu innych niż marża handlowa opłat z tytułu dopuszczenia towarów do sprzedaży. Strona powodowa wskazała, że w latach 2004-2006 sprzedawała pozwanej towary, które ta następnie wprowadzała do obrotu w sklepach wielkopowierzchniowych. Nieuczciwe opłaty zdaniem powódki oparte były na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX