Skowrońska Elżbieta, Glosa do uchwały SN z dnia 16 września 1993 r., III CZP 122/93

Glosy
Opublikowano: OSP 1994/10/177
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do uchwały SN z dnia 16 września 1993 r., III CZP 122/93

Glosowana uchwała rozstrzyga mającą duże znaczenie praktyczne kwestię związaną z wykładnią art. 961 kc. Idzie o sytuację następującą. Spadkodawca rozrządza przedmiotami majątkowymi wyczerpującymi prawie cały spadek w chwili sporządzania testamentu. Jednakże pomiędzy sporządzeniem testamentu a otwarciem spadku majątek ulega znacznemu zwiększeniu i w chwili śmierci spadkodawcy przedmioty wymienione przez testatora stanowią jedynie nieznaczną część całego majątku. Powstaje wówczas pytanie, czy osoba, której przeznaczono w testamencie określone przedmioty, jest spadkobiercą czy jedynie zapisobiercą.

Rozstrzygając tę kwestię, Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że przy ocenie, czy przeznaczone oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe wyczerpują prawie cały spadek (art. 961 kc), należy brać pod uwagę tylko przedmioty należące do spadkodawcy w chwili sporządzania testamentu, chyba że co innego wynika z treści testamentu.

Stan faktyczny, na tle którego powstało...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX